Seuran säännöt

21.09.2017 Voimassaolevat säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI
Yhdistyksen nimi: Itä-Kuusjärven Erämiehet Ry.
Kotipaikka: Outokumpu
Yhdistys on perustettu heinäkuun 6 päivänä 1960 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä
seura.
Seuran kieli on Suomi. Seura voi kuulua Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin sekä

Pohjois-Karjalan Kennelpiirin. Piirin/piirien jäsenenä seura noudattaa piirin/piirien sääntöjä ja
määräyksiä.

2§ SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on harjoittaa:
1) Järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen
2) Riistanhoitoa luonnonsuojelutoimintaa
3) Metsästysampumaurheilua
4) Kenneltoimintaa

3 § SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1) Hankkimalla käyttöönsä metsästys ja riistanhoitoalueita.
2) Suorittamalla riistanhoitotyötä.
3) Valvomalla metsästys ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä.
4) Seuraamalla toimialueensa riistatilannetta.
5) Huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista.
6) Kouluttamalla jäseniään ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan.
7) Järjestämällä metsästys ja urheiluammunnan suoritus ja kilpailutoimintaa.
8) Edistämällä metsästyskoiratoimintaa.
9) 9) Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 § SEURAN JÄSENET
Seuran jäsenmuotoja ovat:
1) Varsinainen jäsen
2) Koejäsen
3) Nuorisojäsen alle 18 vuotta
4) Maanomistajajäsen
5) Kunniapuheenjohtaja
6) Kunniajäsen

Seuran varsinaiseksi tai koe ja nuorisojäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka

sitoutuu noudattamaan metsästysseuran sääntöjä ja päätöksiä.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Valittavan on osoitettava
kirjallinen jäsenhakemus seuran hallitukselle yksi (1) kuukausi ennen seuran varsinaista
kokousta ja oltava henkilökohtaisesti paikalla valintakokouksessa.
Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä
koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi, alle 18 vuotiaan kyseessä ollen
nuorisojäseneksi tai hylkäämisestä.
Seuran koejäsenet voidaan hyväksyä seuraan varsinaisiksi jäseniksi tai nuoriso jäseniksi, jos
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on hyväksymisen
kannalla.

Seurassa voi myös olla jäsenenä:
1. Henkilö joka vuokraa metsästysvuokrasopimuksella seuralle seuranalueella omistamansa
tilan, tai sen metsästysoikeuden, joka on kooltaan vähintään 10 ha alueen kaikilla
metsästysoikeuksillaan (maanomistajajäsen). Maanomistaja jäsenen on erottava tai
maanomistajajäsenyys muutettava jäsenen suostumuksella muuksi jäsenyydeksi, mikäli
vuokratun alueen omistus-suhteessa tapahtuu muutoksia.
2. Nuorisojäsenyys muuttuu nuorisojäsenen suostumuksella varsinaiseksi jäsenyydeksi
hänen täyttäessään 18 vuotta. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuranjäsen, joka on erittäin huomattavasti
edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on
jäsenyyssidonnainen.

5 § JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan
seuran sääntöjä ja päätöksiä. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan seuraan
liittyessään liittymismaksun ja maaliskuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun (myös
koejäsen), joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Maaliskuun loppuun
mennessä vuotuisen jäsenmaksun (myös koejäsen), joiden suuruuden seuran talvikokous
vuosittain määrää. Koejäsen on velvollinen suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka
suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää, erillistä liittymismaksua ei ole.
Nuorisojäsen (Nuorisojäsen alle 18 vuotta) on velvollinen suorittamaan liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous määrää. Maanomistajajäsen on
velvollinen suorittamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran
talvikokous määrää. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta, eikä oikeutta ottaa seuran
metsästysalueille vierasta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun
varsinaisellakin jäsenellä, paitsi koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää hirviseurue.
Jäsen on velvollinen suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään vuosikokouksen vuosittain
vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa
suorittamastaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta, tekemään näistä
vuosittain ilmoituksen johtokunnalle johtokunnan ilmoittamaan päivämäärään mennessä.
Riistanhoitovelvoite hyvitetään seuraavan vuoden jäsenmaksussa, jonka vuosikokous vuosittain
määrää. Seuran johtokunta voi vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteen,
riistanhoitovelvoitemaksun ja jäsenmaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan
työttömyyden, sairauden, korkean iän opintojen asevelvollisuuden tai muun sellaisen syyn
vuoksi.
Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta alueella olevat omistamansa maansa seuran
käyttöön.
Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä
edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

6 § SEURASTA EROAMINEN
Jäseneltä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7 § SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) Laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;.
2) Toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti.
3) Rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä.
4) Toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti
5) Toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa.
6) Pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita
seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran
vuokramailla metsästää.
7) Kuuluu tai liittyy kilpailevaan, samalta toiminta-alueelta metsästysalueita vuokraavaan
metsästysseuraan.
8) Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta
kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen
metsästyskiellon tai antaa varoituksen. Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on
varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä
säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen, Eroava tai erotettu jäsen on
velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä
hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-
helmikuussa ja kesäkokous elokuun 10 pv mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan
määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava
jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) Seuran www. nettisivulla, sähköpostilla, tekstiviestillä tai paikallislehdessä.

9§ TALVIKOKOUSASIAT
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
2) Todetaan kokouksen laillisuus.
3) Hyväksytään työjärjestys.
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä
vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.
7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten
varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.
9) Vahvistetaan toiminta ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä
päätetään metsästysammunnan harjoittelusta.
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.
11) Valitaan metsästyksenjohtajat.
12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tuloja menoarvio.
13) Hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset, koe, nuoriso ja maanomistajajäsenet, jolloin
vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava
hyväksymisen kannalla.
14) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset.
15) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirin kokouksiin.
16) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen
kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
19) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä.

10 § KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä.
1) Jäsenten ja heidän vieraidensa oikeudesta harjoittaa metsästystä seuran metsästysalueella.
2) Metsästyskaudella toimeenpantavista rauhoituksista ym. muista riistansuojelutoimenpiteistä.
3) Hyväksytään seuran metsästyssäännöt, hirvieläinten ja karhunmetsästykseen liittyvät
jahtisäännöt ja näihin tehdyt muutokset.
4) Tarkistetaan jäsenluettelo ja päätetään jäsenmaksunsa laiminlyöneiden erottamisesta
seurasta.
5) Toimitetaan uusien jäsenten vaali 4§:n kohdan mukaisesti.
6) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
7) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä.

11§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo
siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa
vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen
kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta
on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä
valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen
mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni.
Valtakirjalla ei saa äänestää. Uudet jäsenet ja koejäsenet hyväksytään seuraan jos kaksi
kolmasosaa (2/3) on hyväksymisen kannalla. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta
tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se
mielipide, jota onkannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista
äänistä.

14§ SEURAN TILI JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös
tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta.
Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi
viikkoa ennen talvikokousta.

15 § SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä
seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu
puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain
erovuorossa puolet Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä.
Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy
tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä
keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita
myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt,
varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet
hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.
16§ PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1) Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2) Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3) Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
4) Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat,
jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
5) Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6) Vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
7) Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
8) Pitää seuran jäsenluetteloa.
9) Hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta.
10) Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
11) Valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt.
12) Päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä
muista huomionosoituksista;.
13) Tehdä metsästysvuokra ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset .
14) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§ 7) kohdan mukaisesti.
15) Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 § SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Seuran yleiset säännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.
Hirviporukka päättää itsenäisesti hirviporukan säännöistä ja näihin tulevista muutoksista, jotka
yleinen kokous vahvistaa.

 

20 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen
mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa
lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään toimialueen
riistanhoitoyhdistykselle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus
yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi toimialueen riistanhoitoyhdistykselle.

21 § MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 

 
 

 

Itä-Kuusjärven Erämiehet